Stanovy ERA CZ

článek 1

Název spolku

 • Název spolku zní „ERA Česká republika“, ve zkratce „ERA CZ“. ERA je zkratkou slov Evropská Rogacionistická Asociace.

článek 2

Sídlo a působnost spolku

 1. Sídlem ERA Česká republika (dále jen „zapsaný spolek, spolek“) je Křivsoudov. Adresa sídla spolku zní Česká republika, Křivsoudov 29, PSČ 257 66.
 2. Zapsaný spolek dlouhodobě působí na území České republiky. Působnost v zahraničí není vyloučena. Činnost je určena dětem a především osobám z celé České republiky.

článek 3

Zásady, cíle a způsob činnosti

 1. Zapsaný spolek ERA Česká republika je dobrovolným společenstvím dětí, mládeže a všech osob, které mají zájem o morální, kulturní, společenský i fyzický rozvoj dětí a mládeže.
 2. Cílem činnosti spolku je uplatňování a zviditelňování zásad křesťanského způsobu života, tak jak je prožíván v římsko-katolické církvi, a poslušnost k příkazu Ježíše Krista – Proste (latinsky „Rogate“) – k modlitbě a péči o nová kněžská, řeholní a laická povolání.
 3. Cílem spolku je dále pomoci při výchově, formaci a rozvoji osobnosti dětí a mládeže v duchu křesťanské lásky, radosti a pokoje.
 4. Činnost spolku odpovídá vůli pomoci při přípravě na odpovědný život jedince ve svobodné společnosti, a to od mladého věku až po dospělost.
 5. Spolek se prostřednictvím svých členů zabývá rozvíjením milosrdenství, pochopení, trpělivosti, vzájemné úcty, spolehlivosti a lásky k bližnímu, zvláště pak mladým lidem.
 6. Aktivity spolku se zaměřují především na děti a mládež s existenčními, duchovními, sociálními či dalšími problémy.
 7. Mezi způsoby činnosti spolku především patří:
  • výchova mladých lidí dobrovolně pracujících s mládeží v duchu „Rogate“ – duchu modlitby a péče o nová kněžská, řeholní a laická povolání,
  • pořádání společenských akcí,
  • sportovní hry,
  • letní pobyty v přírodě,
  • přednášky a kurzy,
  • organizovaná činnost formou zájmové činnosti,
  • společné akce pro rodiče a děti,
  • zajišťování materiální pomoci, dotací, akcí a kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží,
  • prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na děti a mládež,
  • spolupráce s nestátními, charitativními a humanitárními organizacemi a jinými podobnými organizacemi,
  • vytváření komunit a center pro pobyt mládeže s cílem duchovní, sociální a společenské pomoci,
  • navazování kontaktů v zahraničí, možnosti pobytů, spolupráce a výměny vzájemných zkušeností,
  • podpora zdravé výchovy především v oblastech duchovního života, morálky, sociálního cítění a zapojování do společnosti,
  • iniciace rozvoje schopností a dovedností u dětí a mládeže s perspektivou jejich uplatnění ve společnosti.

článek 4

Členské shromáždění

 1.  Členské shromáždění je orgánem spolku, který je tvořen všemi členy spolku.
 2. Členské shromáždění volí členy prezidia.

článek 5

Prezidium

 1. Nejvyšším orgánem spolku je prezidium.
 2. Prezidium je tříčlenné, tvořené prezidentem, viceprezidentem a ekonomem.
 3. Prezidium je volené členským shromážděním.
 4. Schůze prezidia, se konají podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává je prezident na základě vlastní iniciativy nebo na základě žádosti jiného člena prezidia.
 5. Prezidium je oprávněno rozhodovat o všech záležitostech týkajících se činnosti a zániku spolku.
 6. Stanovy spolku mohou být měněny pouze na základě jednomyslného souhlasu všech členů prezidia a asistenta.
 7. Prezidium je oprávněno podle potřeby zřizovat a rušit poradní a konzultační orgány.
 8. Prezidium provádí kontrolu hospodaření a činnosti spolku, zvláště sleduje, zda při činnosti spolku nedochází k porušování těchto stanov, vnitřních předpisů spolku a všeobecně závazných právních předpisů.
 9. Každý člen prezidia má jeden hlas. K přijetí rozhodnutí prezidia se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech hlasů členů prezidia, neurčují-li tyto stanovy jinak.

článek 6

Volby prezidia

 1. Prezidium je voleným orgánem spolku.
 2. Členové prezidia jsou voleni samostatně na každou z funkcí v prezidiu.
 3. Volby vyhlašuje prezident, a to nejméně čtrnáct dní před jejich konáním. Ve vyhlášení se zároveň uvede místo a čas, kdy se budou volby konat.
 4. Právo volit a být volen mají pouze členové spolku. Každý člen má jeden hlas.
 5. Kandidovat na funkci člena prezidia nesmí osoba, která byla v minulosti odvolána z funkce člena prezidia.
 6. Mandát člena prezidia vzniká, hlasuje-li pro kandidáta na funkci v prezidiu nadpoloviční většina všech členů spolku.
 7. Nehlasuje-li pro kandidáta na funkci v prezidiu nadpoloviční většina všech členů spolku, uskuteční se druhé kolo voleb, které může prezident vyhlásit bezprostředně po oznámení výsledků prvního kola voleb. Mandát člena prezidia získá ten kandidát na funkci v prezidiu, který získá nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Aby volba byla platná, musí být přítomno minimálně 2/3 všech členů spolku
 8. Není-li ani tak obsazena některá funkce v prezidiu, uskuteční se třetí kolo voleb, které může prezident vyhlásit bezprostředně po oznámení výsledků druhého kola voleb. Do třetího kola voleb postupují dva kandidáti na neobsazenou funkci v prezidiu s nejvyšším počtem hlasů získaným ve druhém kole voleb. Mandát člena prezidia získá ten kandidát na funkci v prezidiu, který získá nejvíce přítomných hlasů. V případě rovnosti obdržených hlasů rozhoduje pro získání mandátu délka členství kandidáta ve spolku. Aby volba byla platná, musí být přítomno minimálně 2/3 všech členů spolku.
 9. Funkční období prezidia je jednoleté, kromě prezidenta, jehož funkční období je dvouleté.
 10. Mandát člena prezidia zaniká s koncem volebního období prezidia, odstoupením z funkce člena prezidia, odvoláním z funkce člena prezidia nebo zánikem členství člena prezidia ve spolku.
 11. O odvolání z funkce člena prezidia rozhoduje výhradně asistent.
 12. V případě předčasného uvolnění místa člena prezidia, konají se doplňovací volby člena prezidia ve lhůtě třiceti dnů od okamžiku uvolnění místa člena prezidia. Na doplňovací volby člena prezidia se použijí přiměřeně ustanovení odstavců 3 až 10.

článek 7

Prezident

 1. Prezident je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku navenek ve všech věcech.
 2. Prezident je oprávněn pověřovat členy prezidia úkoly a vyžadovat jejich splnění.
 3. Prezident po poradě s ostatními členy prezidia jmenuje vedoucí skupin.
 4. Prezident je oprávněn zřizovat a zrušovat sekretariát spolku. V čele sekretariátu stojí sekretář, který je jmenován a odvoláván prezidentem. Sekretariát plní funkce technicko-organizačního zabezpečení činnosti spolku.
 5. Prezident vydává interní předpisy pokud je to třeba k zajištění chodu spolku a úpravě vnitřních poměrů.

článek 8

Viceprezident

 1. Viceprezident vykonává pravomoci prezidenta v případě, že prezident nemůže vykonávat činnost.
 2. Skutečnost, že prezident nemůže vykonávat činnost, se prokazuje:
  1. písemným prohlášením prezidenta,
  2. důkazem o úmrtí prezidenta,
  3. dokladem o odvolání prezidenta z funkce anebo
  4. dokladem o vyloučení prezidenta ze spolku.

článek 9

Ekonom

 • Ekonom je odpovědný prezidiu za hospodaření spolku. Na každé schůzi prezidia podává ekonom zprávu o hospodaření spolku.

článek 10

Asistent

 1. Asistent musí být knězem katolické církve římského obřadu kongregace Rogacionistů Srdce Ježíšova. Podílí na činnosti spolku zejména po duchovní stránce a pomáhá orgánům spolku při jejich činnosti.
 2. Asistent se účastní schůzí a činnosti orgánů spolku s hlasem poradním. Asistentovi se na schůzích orgánů spolku udělí slovo, kdykoliv o ně požádá.
 3. Asistent je do funkce jmenován a také odvoláván prezidentem spolku, a to na základě souhlasu členů prezidia. Odvolání asistenta může být provedeno pouze, pokud prezident jmenuje novou osobu dle odstavce třetího tohoto článku. V takovém případě již musí být předložen souhlas takové osoby s výkonem funkce a rovněž musí splňovat podmínky dle odstavce prvního tohoto článku.
 4. V případě, že nejsou obsazeny funkce členů v žádném z ostatních orgánů spolku, je asistent oprávněn činit nezbytné kroky k zachování činnosti spolku a ve lhůtě 30 dnů od okamžiku, kdy tato situace nastane, uspořádat volby do volených orgánů spolku přiměřeně podle článku 5 stanov.
 5. Asistent jako jediný má právo rozhodnout o odvolání z funkce člena prezidia.

článek 11

Organizační jednotky spolku

 1. Spolek svou činnost vykonává prostřednictvím skupin, které jsou tvořeny 3–30 členy spolku.
 2. Skupiny nemají vlastní právní subjektivitu.
 3. Za skupinu odpovídá prezidentovi vedoucí skupiny, který je jmenován prezidentem na období jednoho roku.
 4. Jednotlivé skupiny jsou upraveny interním předpisem vydaným prezidentem spolku.

článek 12

Členové spolku, jejich práva a povinnosti

 1. Členství ve spolku vzniká na základě písemně podané přihlášky prezidentovi či prezidiu spolku, a to buď přímo nebo prostřednictvím vedoucího skupiny, pokud nedojde k zamítavému rozhodnutí vydaného prezidentem.  Takové rozhodnutí musí být oznámeno do třiceti dnů od podání přihlášky.O členství je třeba žádat každý rok.
 2. Kandidát na členství ve spolku je přijímán na základě jednomyslného souhlasu všech členů prezidia a asistenta. Členem spolku mohou být jen osoby, které jsou členy katolické církve.
 3. Evidenci členů spolku vede sekretariát.
 4. Člen spolku má právo:
  1. být informován o všech základních otázkách činnosti,
  2. podílet se na řízení a kontrole činnosti spolku,
  3. podílet se na práci spolku stanoveným způsobem,
  4. hlasovací,
  5. kdykoliv ze spolku vystoupit.
 5. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy spolku,
  2. nepoškozovat dobré jméno spolku,
  3. uposlechnout rozhodnutí orgánů spolku,
  4. platit členské příspěvky,
  5. účastnit se aktivit, na které mu prezident nebo prezidium spolku poukáže,
  6. svou činností napomáhat realizovat cíle spolku,
  7. rozhodne-li se vystoupit ze spolku, oznámit to neprodleně písemně prezidentovi či prezidiu spolku, a to buď přímo nebo prostřednictvím vedoucího skupiny.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena ze spolku na základě písemného oznámení prezidentovi nebo prezidiu,
  2. jestliže člen spolku po roce znovu nepožádá o členství, popřípadě jestliže jeho kandidatura není jednomyslně přijata všemi členy prezidia a asistentem,
  3. úmrtím člena,
  4. vyloučením člena ze spolku.
 7. Člen může být vyloučen ze spolku, pokud porušuje povinnosti člena spolku stanovené v odstavci 5. O vyloučení člena ze spolku rozhoduje prezident i na návrh prezidia.

článek 13

Členství v jiné organizaci

 • Dnem registrace spolek souhlasí s členstvím a českou větví Evropské Rogacionistické Asociace (ERA). Evropská Rogacionistická Asociace je pak členem Unie Asociací Rogacionistů (UAR).

článek 14

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří v souladu s právními předpisy České republiky.
 2. Příjmy spolku jsou tvořeny zejména výnosy z vlastní činnosti, z darů, dědických odkazů a sponzorských příspěvků, z dotací od státních orgánů, obcí a nadací, členskými příspěvky.

článek 15

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O jeho zániku je oprávněno rozhodnout pouze prezidium, jakožto nejvyšší orgán spolku, a to na základě jednomyslného souhlasu všech členů prezidia a po souhlasném projevu vůle asistenta.
 2. Spolek zaniká také pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.